Metoder

Vår arbetsmetod betonar interaktivitet och analys. Planeringskoncepten bearbetas i interna workshops ur vilka vi itererar motiverade, innovativa lösningar.

Kontoret har under de senaste året bestått av 12-15 ansvariga arkitekter samt assisterande personal. Sammanlagt är vi drygt 20 medarbetare. Vi har medvetet prioriterat ett brett kunnande framom snäv specialisering.

Som en led i vår strävan att ständigt utvecklas fungerar ett aktivt deltagande i arkitekttävlingar. Framgång i dessa har lett till att vi kunnat bredda vårt verksamhetsfält.

En mycket central arbetsmetod är fortfarande arbetet med papper och penna. Å andra sidan är vi också branschledande inom användningen av BIM, Building information modeling, som märkbart underlättar bearbetningen av all den information som ett projekt omfattar. Vi har fungerat som arkitekter i många banbrytande utvecklingsprojekt inom BIM – en del av dessa har även väckt internationell uppmärksamhet. 

Helheten

Redan i ett tidigt skede blev vi ombedda att planera nybyggnader i gamla miljöer. Den dialog som uppkommer i sådana situationer mellan den existerande omgivningen och nybyggnaden är fortfarande ett viktigt tema i alla våra planeringsuppgifter. Det är inte fråga om att anpassa nybyggnaden, utan om att introducera en ny personlighet i diskussionen. Denna nya aktör formas på basen av den omgivande helheten och vår syn på den. Helheten är viktigare än en enskild byggnads individuella uttryck. 

Verksamheten

Centrala verksamhetsområden är bostäder och bostadsområden, utveckling och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer, restaurering och planering av offentliga byggnader, samt stadsplanering i stor och liten skala. Vi arbetar på en skala som sträcker sig från ljusarmaturer till planläggningsuppgifter på landskapssnivå. Under de senaste åren har strategisk planering som kan omfatta allt från arbetsmiljö till generalplaner  blivit en vikig del av vår verksamhet