Gobbacka översiktsplan och detaljplan

Gobbacka är beläget i norra Esbo norr om Ring III, intill ett kulturlandskap av riksomfattande värde. Utgångspunkterna för planeringen har varit att skapa ett bostadsområde, som uppfattas som en helhet men differentieras i mindre enheter vilka söker sin identitet i topografin, naturen och närlandskapet. De vida odlingsfälten, de kraftiga skogsryggarna och den länga bosättningshistorian är sådana element. Bebyggelsen utgörs huvudsakligen av tät småhusbebyggelse med mångsidiga bostadstyper och omfattar också centrumverksamheter och närservice. Grönstrukturen med anlagda parker, närrekreationsområden och naturenliga friluftsmarker har varit ett viktigt tema i planläggningen.

Ort: Esbo
Valmistumisvuosi: 2008
Planerare: Staffan Lodenius, Riikka von Martens